Visie

Missie

  • Ontmoeten — ontmoeten van Jezus en elkaar;
  • Groeien — groei in discipelschap volgt;
  • Delen — dat wil je delen met anderen.

Daarna begint het weer opnieuw, dus een dynamisch proces: je ontmoet weer anderen waarmee je groeit en deelt. Een combinatie van de beginletters geeft aan waar het om gaat: GOD.

Het fundament

De Bijbel is Gods betrouwbare woord, waarin Hij zich openbaart. Hieruit weten wij, dat:

  • God onze Schepper is en een rechtvaardige, heilige en liefdevolle Vader;
  • Zijn zoon Jezus Christus leeft en onze Verlosser en Heer wil zijn;
  • God ons wil leiden en beschermen door zijn Woord en zijn Heilige Geest.

Het leven in onze gemeente

Ons verlangen is een gemeente te zijn van toegewijde volgelingen van de Here Jezus Christus. We willen leren Hem in alle facetten van ons persoonlijk en gemeentelijk leven te verheerlijken en te aanbidden. Door de studie van de Bijbel willen wij meer ontdekken wie Hij is. We willen leren om een steeds diepere relatie met Hem te krijgen. Wij zijn er van bewust, dat dit een levenslang proces van groeien inhoudt. Wij geloven dat Jezus Christus onze Vriend wil zijn, die door zijn Heilige Geest in vertrouwelijkheid met ons wil om gaan. Persoonlijk en gemeenschappelijk gebed is van fundamenteel belang voor het lichaam van Christus.

Wij zien het christen-zijn en het lidmaatschap van onze gemeente niet als een vrijblijvende zaak en nemen verantwoordelijkheid voor het gemeentewerk. We zijn er echter van overtuigd, dat het juist de Heer is die Zijn gemeente bouwt.

We zien onze gemeente meer als een levend organisme, dan als een organisatie. In de gemeente willen wij in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer met elkaar leven en werken. Ieders pogingen om met zijn of haar gaven het beste te leveren willen we waarderen. Wij streven ernaar, dat ieder zich vrij en veilig kan voelen.

We willen groeien naar hechte relaties, met respect en liefde voor elkaar, ondanks verschillen in karakter, leeftijd, cultuur, positie, enz. De kinderen en de jeugd zullen in zoveel mogelijk facetten van het gemeentewerk betrokken worden. Wij willen naast hen staan en hen stimuleren in het zoeken van hun weg met de Heer in deze spanningsvolle en snel veranderende wereld.

Ieder wordt aangemoedigd en waar nodig geholpen, om op basis van zijn of haar gaven en talenten op de meest geschikte plaats in het gemeentewerk te functioneren. Door onderwijs, training en waar nodig speciale toerusting wordt de eigen groei en ontplooiing zoveel mogelijk gestimuleerd. Wij willen zorg dragen voor elkaar, elkaar accepteren, in vrede met elkaar leven en het weer goedmaken als we daarin hebben gefaald. Door ons in te leven in de situatie van de ander, ontdekken we wat we voor hem of haar kunnen betekenen. We willen groeien in gastvrijheid en hebben een diep verlangen om ons leven en het levend brengende evangelie te delen met andere mensen. In dit proces spelen de huiskringen een belangrijke rol.

Dienend leiderschap

In onze gemeente wordt aan veel leden op allerlei plaatsen en in diverse functies leiding toevertrouwd. Leiders hebben de verantwoordelijkheid in afhankelijkheid van de Heer, om een koers te bepalen voor de gemeente. Het is niet de bedoeling, dat onze leiders heersen, maar dat ze dienen, ondersteunen en toerusten tot dienstbetoon. Wij vinden het belangrijk, dat een leider helder communiceert, een voorbeeld is voor de gemeente en bereid is om verantwoording af te leggen.

Gegroeide relaties

God heeft in de afgelopen jaren een paar specifieke bedieningen op onze weg gebracht. We willen daar voor open staan zolang Hij dit voort laat duren.

  • We hebben ontdekt dat onze gemeente als een herberg en schuilplaats functioneert. Wij zijn blij, dat onze gemeente door de Heilige Geest wordt gebruikt als een oord van heling, genezing en oprichting en willen daarvoor beschikbaar blijven.
  • Tot onze vreugde hebben diverse allochtone broeders en zusters zich bij ons gevoegd. We willen open staan voor verschillende culturen en groeien in de omgang met elkaar om zo samen Gods gezin te zijn.
  • In de loop der jaren zijn zendingsrelaties ontstaan; deze willen we graag versterken. Door te zorgen voor een wisselwerking tussen zendeling en gemeente en ook praktische hulp te stimuleren, zal dit verrijkend voor beiden zijn.

Onze relatie met andere gemeenten

We willen ons positief opstellen naar de christenen uit andere gemeenten. Wij zien hen en onszelf als leden van Gods plaatselijke en universele gemeente.

Het goede nieuws bekend maken

Wij willen het goede nieuws, dat we gratis hebben ontvangen graag delen met anderen. Voor hen willen we een open thuis zijn. We zien het daarom als een essentieel onderdeel van het gemeenteleven om mensen in Drachten en omgeving, in woord en daad bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Wij willen daarbij open staan voor nieuwe werkterreinen, die God ons toont. Hen die Hem als hun Heiland en Heer hebben aangenomen moedigen wij aan zich te laten dopen en we stimuleren hen tot groei in discipelschap. Gemeenteleden stimuleren we actief te worden in zendings- en evangelisatiewerk en we willen hen hierbij ook ondersteunen.

Omgang met de schepping

God heeft de aarde gemaakt en de mens opgedragen om er goed voor te zorgen. Wij zien het verantwoord met de schepping omgaan, als onderdeel van het christen-zijn. We willen elkaar aanmoedigen om activiteiten in ons leven toe te passen, die tot doel hebben de schepping te onderhouden.

De visie van de gemeente is samengevat in de naam “Evangelische Open Thuis Gemeente”. In het logo staat de T als een kruis midden in deze naam. Dit geeft aan dat het kruis van Jezus Christus absoluut centraal staat in alle facetten van de gemeente.

Vanuit dit kruis straalt het licht van God naar de mensen in de gemeente, maar ook naar de mensen er buiten. Het licht dat overwint en alle duisternis verdrijft.

De ovale vorm om de naam geeft het thuis aan dat de gemeente wil zijn. Een veilige plek waarin geborgenheid is en je jezelf kunt zijn. Een plaats van ontmoeting met God en met elkaar. De vorm is open omdat de gemeente een open plek wil zijn, waar gasten zich welkom voelen. Als gemeente willen we openstaan voor de mensen om ons heen.